சிந்திக்க வினாக்கள்–202

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

15-08-2016 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழலாமே.

தூய்மை எனில்    ————–             —————    நீக்கம்.             ——————— அனுபவமாகத்தான் அதை இயற்கை  ஒவ்வொருவருக்கும் அளிக்கும்.
                                                                                         . . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளர்க அறிவுச் செல்வம்