சிந்திக்க வினாக்கள்–201

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 

08-08-2016 – திங்கள்

‘ஆராய்ச்சி’ என்கின்ற சொல் எவ்வாறு உருவானதாகக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்