சிந்திக்க வினாக்கள்-197

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 

25-07-2016 – திங்கள்

ஏன் விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் இணைய வேண்டும்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளர்க அறிவுச் செல்வம்