சிந்திக்க வினாக்கள்-196

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 21-07-2016 – வியாழன்

விஞ்ஞானம்

 

(அ) விஞ்ஞானம் என்பது என்ன?
(ஆ) அறிவுப்பூர்வமாக உள்ளது விஞ்ஞானமா?
(இ) ‘ I exist- நான் இருக்கிறேன்’ என்பது விஞ்ஞானமா. அறிவு பூர்வமானதா?
(ஈ) ‘எனக்கு அறிவு இருக்கின்றது’ என்பதில் விஞ்ஞானம் உள்ளதா?
(உ) விஞ்ஞானம் என்பதற்கு வேறு ஏதாவது புதிய வரையறை தேவையாக உள்ளதா?
(ஊ) எதற்காகத் தேவையாக உள்ளது? தேவையாக இருந்தால் அந்த புதிய வரையறை என்னவாக
இருக்கும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்