சிந்திக்க வினாக்கள்-186

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

16-06-2016 – வியாழன்

வாழ்விற்கு உயர்வளிக்கும் பழக்கங்களை என்னவென்று கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்? ஏன்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்