சிந்திக்க வினாக்கள்-185

வாழ்க மனித அறிவு வளர்க மனித அறிவு

 

13-06-2016 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களை பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழவும்.
மணியின் —————— போல, பூவின் —————— போல, நெருப்பிலே —————— போல, உயிரின் ஆற்றல் சிறப்பே —————— விளங்குகின்றது.

. . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்