சிந்திக்க வினாக்கள்-183

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

 

 

06-06-2016 – திங்கள்

மனிதனுக்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் சமன்பாடு என்ன?  மனிதன் = ?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்