சிந்திக்க வினாக்கள்-182

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

 

02-06-2016 – வியாழன்

எப்போது இயற்கையின் இனிமை கெடுகின்றது? ஏன்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                      வளர்க அறிவுச் செல்வம்