சிந்திக்க வினாக்கள்-180

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 

26-05-2016 – வியாழன்.

மனித முயற்சி எவ்வாறு தெய்வப்பண்பாகின்றது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்