சிந்திக்க வினாக்கள்-175

வாழ்க மனித அறிவு             வளர்க மனித அறிவு

 

09-05-2016 – வியாழன்

இயல்பூக்கம் என்றால் என்ன? ஆன்மீக இயல்பூக்கம் என்றால் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளர்க அறிவுச் செல்வம்