சிந்திக்க வினாக்கள்-174

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

05-05-2016 – வியாழன்

இயற்கையின்/இறையின் இரகசியங்களை அறிவதால் பயன்கள் என்னென்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்             வளர்க அறிவுச் செல்வம்