சிந்திக்க வினாக்கள்-168

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

 

14-04-2016 – வியாழன்

கோடிட்ட இடங்களை பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழவும்.

எண்ணம்

எண்ணத்தை ————————— முடியாது. ஒரு எண்ணம் தோன்றும்போது அது ———-      ————- இணைத்து ஒரு ——————- க் கொண்டு பின் ————    ———-—– அதே செயலைச் ——————- செய்வதற்கு ————–        —————- தூண்டிவிடும்.

. . . வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்.

மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள கூற்றிற்கும் பழக்கத்திற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்