சிந்திக்க வினாக்கள்-167

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

11-04-2016 – திங்கள்

ஆன்மீகத்தில் தடுத்தாட்கொள்ளுதல் என்றால் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                   வளர்க அறிவுச் செல்வம்