சிந்திக்க வினாக்கள்-166

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

 

07-01-2016 – வியாழன்

அறுகுணங்களின் தோற்றுவாய் என்று எதனைக் கூறுகிறார் மகரிஷி அவர்கள்? அது எவ்வாறு தோற்றுவாயாக உள்ளது என்று விளக்கம் காணவும்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்