சிந்திக்க வினாக்கள்-165

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

04-04-2016 – திங்கள்

 

“உயிரின் படர்க்கை நிலை மனம்” என்கிறார்” என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள். எப்படி?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்