சிந்திக்க வினாக்கள்-160

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 17-03-2016 – வியாழன்.

(அ) அலை இயக்கப் பயன்பாட்டிற்கும் மனிதனின் கருமையத்திற்கும் தொடர்பு உள்ளதா?
(ஆ) உள்ளது எனில் எவ்வாறு தொடர்பு உள்ளது? விளக்கவும்.
(இ) கோள்களின் அலைவீச்சிலிருந்து ஆக்கமும்,அழுத்தமும் எவ்வாறு வருவதாக மகரிஷி அவர்கள் கூறுகிறார்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                       வளர்க அறிவுச் செல்வம்