சிந்திக்க வினாக்கள்-157

வாழ்க மனித அறிவு                 வளர்க மனித அறிவு

 

07-03-2016 – திங்கள்

அறிவை மூன்றாகப் பிரிக்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்.   அவை என்னென்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்