சிந்திக்க வினாக்கள்-152

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

18-02-2016 – வியாழன்.

“எதனூடும் நின்றோங்கும் அறிவொன்றே தெய்வம் உண்டாமெனில் கேளீரோ!” எனப்படுவது எவ்வாறு?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்