சிந்திக்க வினாக்கள்-147

வாழ்க மனித அறிவு                               வளர்க மனித அறிவு.

                                                                                                                              01-02-2016 – திங்கள்

 

ஏன் அரூபம் ஐம்புலன்களுக்கு எட்டுவதில்லை? வேதாத்திரிய இயற்கையியல்/இறையியல் மூலம்  அரூபம் ஏன் ஐம்புலன்களுக்கு எட்டுவதில்லை என்பதனை எவ்வாறு கூற முடியும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்.