சிந்திக்க வினாக்கள்-140

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

 

07-01-2016 – வியாழன்

முறையான பெருந்துறவு பற்றி மகரிஷி அவர்கள் என்ன கூறுகிறார்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளர்க அறிவுச் செல்வம்