சிந்திக்க வினாக்கள்-139

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

      04-01-2016 – திங்கள்

 ஒழுக்கத்தில்–

             கடமை, ஈகை இரண்டும் உள்ளடங்கியுள்ளது என்பது எவ்வாறு சரியாக உள்ளது?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்