சிந்திக்க வினாக்கள்-135

வாழ்க மனித அறிவு                             வளர்க மனித அறிவு

 

21-12-2015 – திங்கள்

 

திருவள்ளுவர் மனிதனுடைய உடைமைகளைக் கூறுவதற்காக எத்தனை அதிகாரங்களை
வகுத்துள்ளார்? அவை என்னென்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                           வளர்க அறிவுச் செல்வம்