சிந்திக்க வினாக்கள்-131

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

 

07-12-2015 – திங்கள்

குரு சீடர் உறவில் அலை இயக்கத்தின் பங்கு என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளர்க அறிவுச் செல்வம்