சிந்திக்க வினாக்கள்-128

வாழ்க மனித அறிவு                               வளர்க மனித அறிவு

26-11-2015 – வியாழன்

இறை எவ்வாறாக இருந்தால், ‘தூணிலும் இருக்கின்றான், துரும்பிலும் இருக்கின்றான்’  என்பது சாத்தியமாகின்றது? சற்று விளக்கவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்