சிந்திக்க வினாக்கள்-126

வாழ்க மனித அறிவு            வளர்க மனித அறிவு

 

19-11-2015 – வியாழன்

அருள்நெறியின் உறுப்புகள் எவை?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்