சிந்திக்க வினாக்கள்-125

வாழ்க மனித அறிவு                                         வளர்க மனித அறிவு

16-11-2015 – திங்கள்

சிறு தவற்றிற்கு பெருந்துன்பம் விளைவாக வரும்போது ‘செயல்விளைவுத் தத்துவம் தவறு’ என்று நினைப்பவர்களுக்கு மகரிஷி அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                  வளர்க அறிவுச் செல்வம்