சிந்திக்க வினாக்கள்-124

வாழ்க மனித அறிவு                              வளர்க மனித அறிவு

 

12-11-2015 – வியாழன்

உயிர் விளக்கம் எவ்வாறு உலகை வாழவைக்கும்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்