சிந்திக்க வினாக்கள்-123

வாழ்க மனித அறிவு                          வளர்க மனித அறிவு

 

09-11-2015 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களை பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழவும்.
இறைநிலை கனிமங்களில் ——————– . தாவரங்களில் ————— .விலங்குகளில் ————– . மனிதர்களில் ————— .

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                          வளர்க அறிவுச் செல்வம்