சிந்திக்க வினாக்கள்-122

வாழ்க மனித அறிவு                              வளர்க மனித அறிவு

05-11-2015 – வியாழன்

ஏன் ‘நாணத்தை’ உடைமையாகக் கருதுகிறார் அறிஞர் திருவள்ளுவர்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளர்க அறிவுச் செல்வம்