சிந்திக்க வினாக்கள்-119

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

26-10-2015 – திங்கள்

(அ) ‘சிறிய நான்’, ‘பெரிய நான்’ என்றால் என்ன பொருள்?
(ஆ) எந்நிலையில் ‘சிறிய நான்’ அற்றுப்போகும் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                    வளர்க அறிவுச் செல்வம்