சிந்திக்க வினாக்கள்-118

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

 

22-10-2015 – வியாழன்

(அ) நிறை மனம் என்றால் என்ன?
(ஆ) அது எப்போது வரும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளர்க அறிவுச் செல்வம்