சிந்திக்க வினாக்கள்-115

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

 

12-10-2015 – திங்கள்

(அ) ‘மனிதன் வாழ்கிறான்’ என்பதனை ‘வினை வாழ்கின்றது’ எனலாமா?
(ஆ) இது எவ்வாறு சரியாக இருக்கும்?

அன்பு வேண்டுகோள்

வாழ்க வளமுடன்

உங்கள் கருத்துக்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய, புதிதாக

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ‘உங்கள் கருத்துக்கள்’ பகுதியில்(click here) பதிவு செய்யவும்.

நன்றி,

வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                             வளர்க அறிவுச் செல்வம்