சிந்திக்க வினாக்கள்-111

வாழ்க மனித அறிவு                  வளர்க மனித அறிவு

28-09-2015 – திங்கள்

கோடிட்ட இடங்களைப் பூர்த்தி செய்து வாசித்து மகிழவும்.

உடலுக்கு ஆன்மா —————– ஆன்மா உடலைக் ———— கொள்ளும் தெளிந்த நிலையே ——————-துறவு ஆகும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளர்க அறிவுச் செல்வம்