சிந்திக்க வினாக்கள்-105

வாழ்க மனித அறிவு                           வளர்க மனித அறிவு

07-09-2015 – திங்கள்

இன்பம் துன்பம் பற்றி திருவேதாத்திரியம் கூறுவது என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளர்க அறிவுச் செல்வம்