சிந்திக்க வினாக்கள்-104

வாழ்க மனித அறிவு                    வளர்க மனித அறிவு

03-09-2015 – வியாழன்

எப்போது தத்துவப்படிகளில் ஒவ்வொன்றாக ஏறி உயரே சென்று கொண்டே இருக்கலாம் என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                               வளர்க அறிவுச் செல்வம்