சிந்திக்க வினாக்கள்- 04

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                வளர்க மனித அறிவு

15-11-2014

1)    கடவுள் ஏன் கண்களுக்குப் புலப்படாது இருக்கிறார்?

2)    ஆட்சியின்றி எவ்வாறு இறை ஆளுகின்றது?

*****

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்