சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 99

வாழ்க மனித அறிவு                      வளர்க மனித அறிவு

12-08-2015—புதன்

கடவுளை உள் மனத்தில் தேடு. காண்பாய்.

….. ஸ்ரீசாந்தானந்தர்

பயிற்சி—
1) இது எவ்வாறு நடக்கின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்

அறிவிப்பு

குறிப்பு— 14-08-2015 வெள்ளிக்கிழமை– மகரிஷி அவர்களின் ஜெயந்தி

தினத்தன்று சிறப்பு அறிவிற்கு விருந்து இடம் பெரும்.