சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 97

வாழ்க மனித அறிவு       வளர்க மனித அறிவு

07-08-2015–வெள்ளி

 

பிரச்சனை என்பது இன்னும் திறமையுடன் செயல்பட உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பம்.

…..ட்யூக் வெல்லிங்டன்

பயிற்சி—
1) இது எவ்வாறு சரி?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                           வளா்க அறிவுச் செல்வம்