சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 95

வாழ்க மனித அறிவு                வளர்க மனித அறிவு

31-07-2015–வெள்ளி

 

சுதந்திரம் என்பது என்ன? அதைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஒவ்வொருவனும்  நல்லவனாக இருப்பதற்கான உலகலாவிய உரிமம்.                 

                                                                                                              …. ஹார்ட்லி கோலரிட்ஜ்.

பயிற்சி—
1) இது சரியா?
2) சரியெனில் காரணம் என்ன?
3) நல்லவனாவதையும் சுதந்திரத்தையும் ஏன் முடிச்சு போடுகிறார்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்