சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 92

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

18-07-2015–சனி

பணம் எவனுக்கு அடிமையோ அவன்தான் உண்மையான மனிதன். பணத்தை எப்படி
உபயோகின்றதென்பதை தெரிந்து கொள்ளாதவர்கள் மனிதர்கள் என்கின்ற பெயருக்கு உரியவரல்லர்.

….. பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்.

பயிற்சி—
1) அடிமை என்று எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்?
2) உண்மையான மனிதன் என்று அவர் கூறுபவர் யார்?
3) பணத்தை உபயோகிப்பது என்பது எப்படி?
4) “புவி வாழ்வின்” இயல்பு என்பது பணத்தைப் பொருத்த வரை எவ்வாறு உள்ளது?
5) மகரிஷிக்கு மூத்தவரான பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூறுவது போன்று மகரிஷி
அவர்கள் தன் வாழ்க்கையைப்பற்றிக் கூறும் கவி என்ன?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                வளா்க அறிவுச் செல்வம்