சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 84

வாழ்க மனித அறிவு                                   வளர்க மனித அறிவு

20-06-2015—சனி

“வறுமையை ஒழிப்பது முதலில் நிறைவேற வேண்டிய அடிப்படைத் தேவை மட்டுமேயாகும்”. — அரவிந்தர்.

 

பயிற்சி— 1) வறுமை என்பது இயற்கையா, செயற்கையா?
2) காரணம் கூறவும்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                            வளா்க அறிவுச் செல்வம்