சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 80  

வாழ்க மனித அறிவு                                                                                      வளர்க மனித அறிவு

    06-06-2015—சனி

 

“ அற்பருக்கு ஆண்டவன் அளித்த வரமே அகம்பாவம்” 

……. அறிஞர். பர்ட்டன் புரூஸ்.

     

பயிற்சி— 1) அகம்பாவம் உடையவரை அற்பருடன் ஒப்பிடுகிறாரே அறிஞா் பர்ட்டன் புரூஸ்.  இது எவ்வாறு சரி?

  2) மேலும் சிந்திக்கவும்.

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                                                                  வளா்க அறிவுச் செல்வம்