சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 77

வாழ்க மனித அறிவு                        வளர்க மனித அறிவு

29-05-2015—வெள்ளி

 

நம்பிக்கை என்பது பூஜ்ஜியம் மாதிரி. அது தனித்து இருந்தால் பயன் இல்லை. உழைப்பு என்ற ஒன்றுடன் சேர்ந்து இருந்தால் அதன் மதிப்பே எல்லாவற்றையும் விட உயர்வானது.

…..டெஸ்கார்ட்ஸ்

பயிற்சி—
1) திருவள்ளுவர் முயற்சி பற்றி கூறுவது என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                        வளா்க அறிவுச் செல்வம்