சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 76

வாழ்க மனித அறிவு                   வளர்க மனித அறிவு

23-05-2015— சனி

பெரும் அறிவாளிகள் புத்தகங்களோடு வாழ்க்கையையும் சேர்த்தே படிக்கின்றனர்.

                                                                                                                                                               …..லிண்டல்

பயிற்சி—
1) வாழ்க்கையைப் படிப்பது என்றால் என்ன?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                     வளா்க அறிவுச் செல்வம்