சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 75

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

22-05-2015— வெள்ளி

தன்னைத்தான் அறிந்து கொள்ளாதவன் நடமாடும் பிணமாவான்

…..ஸ்ரீசாந்தானந்தர்.

பயிற்சி—
1) ஏன் அவ்வாறு கூறுகிறார்?

 

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                                வளா்க அறிவுச் செல்வம்