சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 74

வாழ்க மனித அறிவு                       வளர்க மனித அறிவு

 

16-05-2015— சனி

எல்லாப்பற்றுகளையும் விட்டொழித்து, பிரம்மம் ஒன்றையேப் பற்றிக் கொள்.

…..முண்டக உபநிடதம்.

பயிற்சி—
1)பற்றைப் பற்றி,  திருவள்ளுவர் கூறும் குறட்பாக்களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்