சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 72

வாழ்க மனித அறிவு                      வளர்க மனித அறிவு

09-05-2015— சனி

வாழ்க்கையின் ஒரே சட்டம் அன்புதான். அன்பின்மைக்கு மறு பெயர் அழிவு.
                                                                                                                                                     …..ஒரு மகான்.

பயிற்சி—
1) இந்த அமுத மொழி பற்றி மேலும் கூறவும்.

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்                         வளா்க அறிவுச் செல்வம்