சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 71

வாழ்க மனித அறிவு         வளர்க மனித அறிவு

 08-05-2015— வெள்ளி

ஒன்றை மனதில் எண்ணி அதையே சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தால் அவனது உள்ளம் அதே வழியைச் சென்று அடைந்துவிடும்.

…..புத்தர்.

பயிற்சி—
1) இவ்வுண்மையில், புத்தருடன் மகரிஷி அவர்கள் எவ்வாறு ஒன்று படுகிறார்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்               வளா்க அறிவுச் செல்வம்