சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 70

வாழ்க மனித அறிவு                     வளர்க மனித அறிவு

 

02-05-2015— சனி

சிந்திக்காதவன் முட்டாள் ; சிந்திக்கத் துணியாதவன் கோழை; சிந்தித்ததை செயல்படுத்துபவனே புத்திசாலி.

……டிரமண்ட்

பயிற்சி—
1) மூன்று நிலைகளைப் பற்றி சிந்திக்கவும்.
2) சிந்திக்க ஏன் தைரியம் அவசியமாகின்றது?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்         வளா்க அறிவுச் செல்வம்