சிந்திக்க அமுத மொழிகள்- 69

வாழ்க மனித அறிவு       வளர்க மனித அறிவு

01-05-2015— வெள்ளி

செல்வமும், அந்தஸ்தும் மகிழ்ச்சியைத் தராது.     தூய மனமே மகிழ்ச்சியின் இருப்பிடம்.

                                                                                                                                  ….. ஓர் அறிஞர்.

பயிற்சி—
1) இது எவ்வாறு சரியாக இருக்கும்?

வாழ்க அறிவுச் செல்வம்       வளா்க அறிவுச் செல்வம்